Adatkezelési Tájékoztató

A Cogitate Games Kft. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Cogitate Games Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Szűcs utca 10, adószám: 23367546-2-16; cégjegyzékszám: 16-09-013219) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Cogitate Games Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által kezelt személyes adatokra vonatkozó elveket, eljárásokat, alkalmazott gyakorlatot összefoglalja, arról a felhasználóit tájékoztassa.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatfeldolgozásban résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelni.  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.A tájékoztató elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt követelményekkel összhangban készült:

 

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.);

 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt”),

 • A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.).

 

 1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Tásaság folyamatosan, de legalább évente frissíteni köteles. Amennyiben új adatkezelési tevékenység merülne fel, úgy a tájékoztató kiegészítését haladéktalanul elvégezzük.  

1. Fogalmi háttér

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalom magyarázatoknak, így különösen:

 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 • Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 • Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; -

 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály fogalom magyarázatai eltérnek jelen tájékoztató fogalom magyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Cogitate Games Kft.

A Cogitate Games Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szűkségessé.

 

 

3. Igénybe vett adatfeldolgozók

A Társaság a következő adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe a tevékenysége végzése során, illetve részére továbbít adatokat:

Bérszámfejtés / könyvelés:

 • Vesztenadón Bt. (székhely: 8200 Veszprém, Egry J. utca 41 fszt. 3., adószám: 21882043-1-19)

A Társaság az informatikai rendszer karbantartása tekintetében:

 • Creative Management Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A., adószám: 14497449-2-41)

A Társaság vásárlóitól érkezett megrendelésék házhozszállításához:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., adószám: 12369410-2-44)

Megbízható Bolt Program vásárlói elégedettség felmérő szolgáltatás:

 • Allegro Group HU Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 12541322-2-44)

 • guenstiger.de GmbH. (székhely: Deichstraße 34. D-20459 Hamburg Németország, német forgalmi adó szám (USt-IdNr): DE221202173)

SimplePay Online bankkártyás fizetési mód választása esetén

 • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30.-32., adószám: 24386106-2-43)

Hírlevél feliratkozáshoz Mailchimp sotware-t használunk:

 • The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta

 

 

4. A weboldalon történő vásárlás során kezelt személyes adatok

4.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja a webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás.

 

4.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok:

 • Kötelezően megadandó: vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám

 • Opcionális megadható: cégnév, fax

Az adatkezelés ellen adatkezelőnk elérhetőségén bármikor tiltakozhat. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséig, illetve a Ptk. 6:22. § alapján a vásárlás időpontjától számított 5 évig tart; illetve a Számv. tv. alapján köteles megőrizni termék, illetve szolgáltatás vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig.

 

4.3 A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz az Cogitate Games Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

 

5. A tőrzsvásárlói program kapcsán kezelt személyes adatok

.5.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A tőrzsvásárlói programba való regisztráció során megadott adatokat kizárólag a kedvezmény érvényesítése céljából kezeljük.

5.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név, email cím, gyermek neve, gyermek születési dátuma.

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A program kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat, a kezelt adatokat harmadik fél számára nem adjuk át.

A gyermek vagy gyermekek adatait kizárólag szülői hozzájárulás esetén kezeljük és tároljuk.

 

5.3 A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz az Cogitate Games Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.6. A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

6.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A feliratkozás jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  A regisztráció során megadott adatokat kizárólag hírlevél küldési céllal kezeljük.

 

6.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott email cím.

Az adatokat a feliratkozástól kezdve egészen a leiratkozásáig kezeljük. A leiratkozás után további hírlevél nem kerül kiküldésre.

Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén, illetve a hírlevélen keresztül bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozás, illetve kiküldött hírlevelek kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

 

6.3 A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz az Cogitate Games Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

A hírlevél kapcsán külső szolgáltatót, Adatfeldolgozót a Társaság igénybe vesz. Az Adatfeldolgozó a Webgalamb software üzemeltetője.7. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

7.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi a Cogitate Games Kft. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének a Cogitate Games Kft. általi kezeléséhez.

 

7.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

7.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatárs, az ügyvezető ismerheti meg. Az adatokat saját belső szerveren tároljuk, a megkeresés az [email protected] vagy a [email protected]email címre érkezik.

 

8. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

8.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

 

8.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során kötelezően a nevet, email címet, illetve opcionálisan a telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

8.3 A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

 

9. A sütikre vonatkozó tájékoztató

9.1 Sütik és webjelzők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. 

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

A Cogitate Games Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

 

9.2 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

 

9.3 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Cookie megnevezése

Cookie céljának meghatározása

Lejárat dátuma

__cfduid

Az oldalra érkező forgalom biztonságosságát ellenőrzi

1 év

AWSELB

Az oldalra érkező forglom elosztását kezeli a gyorsabb odlal megjelenés érdekében

session

frontend

A regisztrált és a látogató felhazsnálók elkülönítését segíti elő, pl. Az utoljára megtekintett termékek funkció esetén

session

__insp_targlpt

Belépési infomációkat tárolja a jobb felhazsnáló élmény érdekében

1 év

_ga

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

2 év

_gat

a Google Analytics által használt mérő kód gyorsító

session

_gid

Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban

session

external_no_cache

A cache kezelést végzi a jobb felhazsnálói élmény érdekében

session

_insp_norec_sess

A beágyazott videok jobb megjelenítését segíti elő

1 év

__insp_nv

A beágyazott videok jobb megjelenítését segíti elő

1 év

__insp_slim

A beágyazott videok jobb megjelenítését segíti elő

1 év

__insp_wid

A beágyazott videok jobb megjelenítését segíti elő

1 év

fr

Facebook hírdetés

3 hónap

IDE

A honlap látogató hirdetésekre vonatkozó kattintásait méri

2 év

pagead/1p-user-list/966683832

Nem besorolt

session

r/collect

a Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközével kapcsolatban

állandó

test_cookie  

A látogató böngészőjének cookie támogatottságát ellenőrzi

session

tr

Facebook pixel cookie

session

__insp_dct

Nem besorolt

session

_insp_targlpu

Nem besorolt

1 év

 

9.4 A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat a Cogitate Games Kft. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.10. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be megfelelő szülő hozzájárulás nélkül, úgy a lehető̋ leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.11. Az Ön jogai

11.1 Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Cogitate Games Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.2 Ön bármikor jogosult kérni a Cogitate Games Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.3 Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.4 Ön bármikor jogosult kérni a Cogitate Games Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén A Cogitate Games Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

 • A Cogitate Games Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

A Cogitate Games Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

11.5 Ön bármikor jogosult kérni a Cogitate Games Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Cogitate Games Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

 • A Cogitate Games Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

 • A Cogitate Games Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Cogitate Games Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

12. Panaszkezelés

12.1 Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait A Cogitate Games Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

12.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: [email protected].

12.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.